Toushi_ja
Ruhm kuv lau-dvolau katra svi mu'gel'es -- dunghi sher-tor svi'ha'ge buhfik Ki'tishau yellar Nuh'mau na'ptha mu-yor
............................................*г*............................................

@настроение: СЧАСТЬЕ!!!